Paėmimas
Data
Laikas
Grąžinimas
Data
Laikas

GO taisyklės ir sąlygos

TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

 

Vilnius, galioja nuo 2019-09-20

Šios Transporto priemonių nuomos sutarties standartinės sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja teisės naudotis AutocomGO sistemos administratoriaus valdoma AutocomGO sistema įgijimo tvarką, asmenų teises ir pareigas naudojantis AutocomGO sistema, taip pat naudojantis AutocomGO sistema Transporto priemones išnuomojančio ir išsinuomojančių asmenų (Nuomotojo ir Nuomininkų) tarpusavio teises ir pareigas, Transporto priemonių naudojimo tvarką, atsakomybę bei kitas sąlygas.

Prieš pradėdamas naudotis AutocomGO sistemos teikiamomis paslaugomis, asmuo, norintis naudotis AutocomGO sistema ir (ar) per AutocomGO sistemą išsinuomojantis Transporto priemonę, privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Sąlygomis bei registracijos AutocomGO sistemoje atitinkamame lauke pasirinkti mygtuką „Sutinku“. Pasirinkdamas mygtuką „Sutinku“ asmuo besąlygiškai patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Sąlygomis bei įsipareigoja jas vykdyti bei jų laikytis, taip pat patvirtina, kad jam buvo sudaryta tinkama galimybė išsamiai susipažinti su Sąlygomis.

Bet kuris asmuo, kuriam šios Sąlygos yra visiškai ar iš dalies nepriimtinos, nesuprantamos arba neaiškios, neturi teisės per AutocomGO sistemą atlikti kokių nors veiksmų ar sudaryti sandorių.

1.              AUTOCOM GO SISTEMOJE ATLIKTŲ VEIKSMŲ TEISINĖ GALIA

1.1.         Nuomininkas sutinka, kad visi AutocomGO sistemoje jo atlikti veiksmai (sandoriai), susiję su Transporto priemonės rezervavimu ir išsinuomojimu, patvirtinti Interneto svetainėje ar AutocomGO sistemos mobiliojoje aplikacijoje nurodyta tvarka, yra galiojantys ir sukeliantys tokias pat teisines pasekmes kaip ir veiksmai (sandoriai), įforminti Nuomininko pasirašytu, o jei Nuomininkas yra juridinis asmuo – tai ir to asmens antspaudu patvirtintu, popieriniu dokumentu.

2.              SĄLYGOSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1.         Elektroninis Transporto priemonės atrakinimas – nuotolinis išsinuomotos Transporto priemonės atrakinimas ir apsaugos sistemų išjungimas, įgalinantis Nuomininką naudotis išsinuomota Transporto priemone, atliekamas Nuomininkui tinkamai įvykdžius Interneto svetainėje arba AutocomGO mobiliojoje aplikacijoje pateikiamas atitinkamas instrukcijas/veiksmus. Elektroninis Transporto priemonės atrakinimas laikomas tos Transporto priemonės perdavimu Nuomininkui naudotis.

2.2.         Elektroninis Transporto priemonės užrakinimas – nuotolinis išsinuomotos Transporto priemonės degimo išjungimas, apsaugos sistemų įjungimas ir užrakinimas, užkertantis kelią atrakinti ir užvesti išsinuomotą Transporto priemonę jos raktu, atliekamas AutocomGO sistemos automatiškai, pasibaigus nuomos laikui ir/arba Nuomininko valia jam tinkamai įvykdžius Interneto svetainėje arba AutocomGO mobiliojoje aplikacijoje pateikiamas atitinkamas instrukcijas/veiksmus. Elektroninis Transporto priemonės užrakinimas laikomas išsinuomotos Transporto priemonės grąžinimu Nuomotojui.

2.3.         Nuomos sutartis – Transporto priemonių nuomos sutarties standartinių sąlygų bei Nuomos sutarties specialiųjų sąlygų visumą.

2.4.         Nuomos sutarties specialiosios sąlygos – reiškia neatsiejamą šių Sąlygų sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos konkrečios nuomos paslaugų teikimo sąlygos, nurodoma nuomos mokesčio suma,  nurodomas konkretus transporto priemonės naudojimo laikotarpis ir kt. Nuomos sutarties specialiosios sąlygos siunčiamos Nuomininkui el. paštu automobilio nuomos pradžios dieną.

2.5.         Interneto svetainė – www.autocomcarrental.com

2.6.         Naudotojas – fizinis asmuo, Nuomininko pavedimu, vardu, sąskaita ir atsakomybe naudojantis Nuomininko išsinuomotą transporto priemonę (pvz. Nuomininko darbuotojas).

2.7.         Nuomininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Nuomos sutarties pagrindu įgyja teisę valdyti ir naudoti Transporto priemonę.

2.8.         Nuomos mokestis – Transporto priemonės naudojimo laikotarpiu Nuomininko privalomas mokėti mokestis už Transporto priemonės naudojimą ir (ar) turėjimą savo žinioje. Nuomos mokesčio dydžiai nurodomi atliekant automobilio rezervaciją Interneto svetainėje arba per AutocomGO mobiliąją aplikaciją.

2.9.         Nuomotojas – juridinis asmuo – UAB „AUTOCOM LT“, juridinio asmens kodas 302482395, kuris Nuomos sutartyje nurodyta tvarka ir remdamasis jos nuostatomis, naudodamasis AutocomGO sistema, išnuomoja Transporto priemonę.

2.10.      Automobilio palikimo ne Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose nustatytoje vietoje mokestis – mokestis, kurį Nuomininkas privalo sumokėti tuo atveju, jeigu pasibaigus Transporto priemonės naudojimo laikotarpiui palieka Transporto priemonę kitoje, nei Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose nustatytoje, vietoje.

2.11.      AutocomGO sistema – visuma organizacinių ir programinių priemonių, sudarančių galimybę nuotoliniu būdu Nuomotojui – siūlyti ir išnuomoti, o Nuomininkams – pasirinkti ir išsinuomoti Transporto priemonę iš siūlomų, taip pat per kurią nuotoliniu būdu gali būti sudaromos konkrečių Transporto priemonių Nuomos sutartys. AutocomGO sistemos programinė dalis pasiekiama Interneto svetainėje ir per AutocomGo mobiliąją aplikaciją.

2.12.      AutocomGO sistemos administratorius – UAB „AUTOCOM LT“, juridinio asmens kodas 302482395, valdantis ir administruojantis AutocomGO sistemą.

2.13.      Transporto priemonė – sausumos kelių transporto priemonė, kurią Nuomos sutartyje nurodyta tvarka ir remdamasis jos nuostatomis Nuomotojas išnuomoja, o Nuomininkas išsinuomoja naudojantis AutocomGO sistema.

2.14.      Transporto priemonės naudojimo laikotarpis – laikotarpis nuo Elektroninio Transporto priemonės atrakinimo iki Elektroninio Transporto priemonės užrakinimo. Transporto priemonės naudojimo laikotarpis pagal šias Sąlygas negali trukti ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nepertraukiamai.

2.15.      Ten, kur reikalauja kontekstas, sąvokos, šiose Sąlygose pavartotos vienaskaita, reiškia ir daugiskaitą bei atvirkščiai.

3.              TEISĖS NAUDOTI AUTOCOM GO SISTEMA ĮGIJIMAS

3.1.         Teisė naudotis AutocomGO sistema suteikiama asmenims, kurie:

3.1.1.         užsiregistravo AutocomGO sistemoje ir pateikė visus reikalaujamus duomenis;

3.1.2.         turi ne mažiau, kaip vienerius metus vairavimo patirties vairuojant lengvąjį automobilį (B kat.) ir/ar ne mažiau kaip trejus metus vairavimo patirties vairuojant mikroautobusą (B kat.);

3.1.3.         įvykdė šių Sąlygų 4.1 punkte nurodytą pareigą pateikti savo asmens duomenis.

4.              DUOMENYS APIE NUOMININKĄ

4.1.         Naudotis AutocomGO sistema ir naudojantis ja sudaryti Transporto priemonės Nuomos sutartį galima tik tinkamai identifikavus asmens tapatybę, todėl kiekvienas asmuo, ketinantis išsinuomoti Transporto priemonę naudojantis AutocomGO sistema, privalo pateikti šiuos toliau nurodytus teisingus duomenis apie save:

4.1.1.         jei Nuomininkas yra fizinis asmuo: vardą ir pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, el. paštą ir galiojančio vairuotojo pažymėjimo kopiją ir mokėjimo kortelės duomenis; arba

4.1.2.         jei Nuomininkas yra juridinis asmuo: pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, el paštą mokėjimo kortelės duomenis, įgalioto atstovo vardą, pavardę bei galiojančio vairuotojo pažymėjimo kopiją.

4.2.         Duomenų autentiškumas patikrinamas mokėjimo už Transporto priemonės nuomos paslaugą metu, naudojantis internetine bankininkyste, todėl Nuomininko ir mokėtojo už Transporto priemonės nuomą duomenys turi sutapti.

4.3.         Transporto priemonėje yra įmontuota jos buvimo ir judėjimo fiksavimo įranga. AutocomGO sistemos administratoriui yra nuolat persiunčiami Transporto priemonės veikimo parametrų duomenys, taip pat Transporto priemonės buvimo ir judėjimo duomenys. Nuomininkas sutinka, kad AutocomGO sistemos administratorius tokius duomenis rinktų,  kauptų ir saugotų Nuomos sutarties vykdymo užtikrinimo tikslais.

5.              TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS PASLAUGOS APMOKĖJIMAS

5.1.         Transporto priemonės nuomos paslaugos apmokėjimas atliekamas AutocomGO sistemoje Nuomininkui įvykdant Interneto svetainėje arba AutocomGO mobiliojoje aplikacijoje pateiktas atitinkamas instrukcijas/veiksmus, kurias/juos tinkamai įvykdžius Nuomininkas į savo išmanųjį įrenginį gauna išsirinktos Transporto priemonės apmokėjimo patvirtinimą.

5.2.         Nuomotojui gavus Nuomininko įmoką už Transporto priemonės nuomą, Nuomotojas įsipareigoja iki numatytos Transporto priemonės naudojimo laikotarpio pradžios, užsakytą Transporto priemonę paruošti ir pristatyti į Nuomininko pasirinktą galimą Transporto priemonės paėmimo vietą.

6.              ELEKTRONINIS TRANSPORTO PRIEMONĖS ATRAKINIMAS IR JOS NAUDOJIMO PRADŽIA

6.1.         Nuo Elektroninio Transporto priemonės atrakinimo laikoma, kad Transporto priemonė yra perduota Nuomininkui naudotis ir Nuomininkas tampa už ją atsakingas.

6.2.         Elektroninis Transporto priemonės atrakinimas įvykdomas AutocomGo sistemos nuotoliniu būdu, Nuomininkui AutocomGo mobiliojoje aplikacijoje pasirinkus atitinkamą komandą („Atrakinti automobilį“).

6.3.         Nuomininkas įsipareigoja nedelsdamas, iki Elektroninio Transporto priemonės atrakinimo apžiūrėti Transporto priemonę iš išorės, o po Elektroninio Transporto priemonės atrakinimo tačiau ne vėliau kaip iki Transporto priemonės pajudėjimo, apžiūrėti Transporto priemonę iš vidaus bei patikrinti šios Transporto priemonės dokumentus ir komplektiškumą bei nustatyti visus matomus pažeidimus. Jeigu tokie pažeidimai buvo pastebėti, Nuomininkas privalo informuoti apie tai Nuomotoją šiose Sąlygose numatyta tvarka. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai atsirado Nuomininko Transporto priemonės naudojimo terminu ir už juos atsakingas yra Nuomininkas.

6.4.         Transporto priemonėje turi būti, ir Nuomininkas privalo patikrinti ar visi žemiau nurodyti daiktai/dokumentai yra:

6.4.1.         Transporto priemonės užvedimo raktelis su signalizacijos valdymo pulteliu (vienas komplektas);

6.4.2.         Transporto priemonės registracijos liudijimo patvirtinta kopija;

6.4.3.         Transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros dokumento patvirtinta kopija;

6.4.4.         Transporto priemonės  valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;

6.4.5.         Papildomai užsakyta įranga.

6.5.         Nuomininkui perduodama užsakyta Transporto priemonė yra perduodama techniškai tvarkinga ir tinkama naudoti pagal paskirtį, su pilnu degalų baku, švariu kėbulu bei salonu. Nuomotojui grąžinama Transporto priemonė turi būti tokios pačios būklės (atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą) ir su pilnu degalų baku.

6.6.         Apie bet kokius neatitikimus, trūkumus ar Transporto priemonės pažeidimus ir/ar sugadinimus, Nuomininkas privalo nedelsdamas pranešti:

6.6.1.         AutocomGO mobiliojoje aplikacijoje pasirinkęs atitinkamą komandą („Pranešti apie automobilio trūkumus“). Bet kokie Transporto priemonės pažeidimai ir/ar sugadinimai Nuomininko turi būti nedelsiant nufotografuojami naudojantis AutocomGo mobiliąja aplikacija. Nuomininkas neatsako už Transporto priemonės išorės pažeidimus ir/ar sugadinimus, kuriuos užfiksavo šiame punkte nurodytu būdu iki Elektroninio Transporto priemonės atrakinimo bei už vidaus pažeidimus ir/ar sugadinimus, kuriuos užfiksavo šiame punkte nurodytu būdu po Elektroninio Transporto priemonės atrakinimo tačiau ne vėliau kaip iki Transporto priemonės pajudėjimo iš vietos; arba

6.6.2.         Elektroniniu paštu info@autocomcarrental.com.

7.              TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMAS

7.1.         Transporto priemonė yra išnuomojama (suteikiama valdyti ir naudotis) Nuomininkui Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais. Nuomininkui pageidaujant pratęsti Transporto priemonės naudojimo laikotarpį, jis privalo pranešti Nuomotojui raštiškai (el. paštu) ir gauti Nuomotojo sutikimą dėl Transporto priemonės naudojimo laikotarpio pratęsimo ne vėliau kaip prieš 24 val. iki Transporto priemonės naudojimo laikotarpio pasibaigimo. Kai Transporto priemonės naudojimo laikotarpis yra 24 val. apie pageidavimą pratęsti Transporto priemonės naudojimo laikotarpį Nuomininkas raštu (el. paštu) praneša Nuomotojui ne vėliau, kaip likus 10 val. iki Transporto priemonės naudojimo laikotarpio pasibaigimo.

7.2.         Transporto priemonės naudojimo laikotarpiu Nuomininkas Transporto priemonę užrakinti, atrakinti, užvesti gali naudodamasis Transporto priemonės raktu ir (ar) signalizacijos pulteliu.

7.3.         Nuomininkas privalo Transporto priemonę naudoti kaip atidus ir rūpestingas savininkas ir tik pagal paskirtį. Draudžiama Transporto priemonę vairuoti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų medžiagų, vežti daugiau keleivių nei nurodytas vietų skaičius automobilio registracijos liudijime bei vežti gyvūnus, tam specialiai nepritaikytose dėžėse (konteineriuose). Transporto priemonę draudžiama naudoti lenktynėms, greičio bandymams arba kitokiai panašiai veiklai, naudoti Transporto priemonę kaip mokamąjį automobilį, keleivių ir (ar) krovinių už atlyginimą vežimui, naudoti Transporto priemonę nuolatiniu padidinto apkrovimo režimu (pavyzdžiui, sunkių krovinių vežimui, važinėjimui keliais, nepritaikytiems automobiliams, tempti kitą Transporto priemonę) taip pat draudžiama naudoti Transporto priemonę nusikalstamoje veikloje, gabenti kontrabandą, ginklus, narkotines, degias ar pavojingas medžiagas ir kitus daiktus, kurių laikymas ir gabenimas yra draudžiamas pagal įstatymus.

7.4.         Transporto priemonės naudojimo laikotarpiu Transporto priemonės rida negali viršyti (jeigu kitaip nenurodyta Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose) 300 kilometrų per parą. Viršijus nurodytą paros limitą, Nuomininkas papildomai moka Nuomotojui po 0,30 Eur su PVM už kiekvieną viršytos nustatytos ridos kilometrą.

7.5.         Nuomininkas privalo laikytis (užtikrinti, kad Naudotojas laikytųsi) Transporto priemonės gamintojo eksploatacinių instrukcijų bei rekomendacijų, taip pat Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir aukščiau nepaminėti, tačiau laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui. Nuomininkas privalo laikytis Transporto priemonės draudimo taisyklėse nurodytų reikalavimų Transporto priemonės naudotojui ir (arba) valdytojui. Nuomininkas prisiima visą atsakomybę už bet kokius Transporto priemonės gedimus ar sugadinimus dėl šiame punkte nurodytų savo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudžiama į Transporto priemonę pilti žemės ūkiui ir sunkvežimiams skirtą kurą, taip pat ir biokurą.

7.6.         Nuomininkas, naudodamas Transporto priemonę, įsipareigoja laikytis (užtikrinti, kad Naudotojas laikytųsi) teisės norminių aktų, reguliuojančių kelių eismą (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, Kelių eismo taisyklių, vietos valdžios ar privačių asmenų nustatytų transporto priemonių parkavimo taisyklių ir kitų), nuostatų ir jas tinkamai vykdyti (užtikrinti, kad Naudotojas tinkamai vykdytų). Už bet kokius Transporto priemone per jos naudojimo laikotarpį padarytus teisės pažeidimus yra atsakingas Nuomininkas ir (arba) Naudotojas, nepaisant to, kada tokie pažeidimai paaiškėjo.

7.7.         Nuomininkas supranta, kad kompetentingoms valstybės institucijoms pateikus Nuomotojui prašymą nurodyti konkretų tam tikru metu Transporto priemonę vairavusį asmenį, tokie duomenys apie Nuomininką ir (ar) Naudotoją privalės būti pateikti.

7.8.         Nuomininkas įsipareigoja nedelsdamas pranešti išsinuomojant tą Transporto priemonę AutocomGO sistemoje nurodytu Nuomotojo telefono numeriu, taip pat ir atitinkamai valstybės institucijai (policijai, priešgaisrinei tarnybai), jeigu Transporto priemonė yra sunaikinama, sužalojama, sugadinama ar kitaip tampa netinkama naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės, trukdančios valdyti ir naudoti Transporto priemonę ar užtikrinti normalias jos eksploatavimo sąlygas.

7.9.         Nuomininkas įsipareigoja nesubnuomoti, nesuteikti panaudai Transporto priemonės.

7.10.      Transporto priemone Nuomininkas gali naudotis tik toje (tose) šalyje (šalyse), kuri (kurios) nurodyta Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose. Draudžiama išvažiuoti į užsienio šalį be Nuomotojo raštiško leidimo. Nuomotojas neprisiima atsakomybės už Nuomininko patirtas išlaidas dėl atitinkamo Nuomos sutarties specialiųjų sąlygų punkto nesilaikymo.

7.11.      Apie bet kokius Transporto priemonės gedimus ar gedimų požymius (netinkamą prietaisų veikimą, pašalinius garsus, vibracijas  ir pan.), taip pat apie situacijas, kai Transporto priemonės sistemos pateikia įspėjamuosius pranešimus (dėl patikrų, aptarnavimo atlikimo ir pan.), Nuomininkas turi nedelsdamas pranešti išsinuomojant tą Transporto priemonę AutocomGO sistemoje nurodytu Nuomotojo telefono numeriu ir vykdyti pateiktus nurodymus.

7.12.      Nuomininkas privalo Transporto priemonę išlaikyti švarią tiek iš išorės, tiek ir viduje. Nuomininkas taip pat privalo užtikrinti, kad Transporto priemonėje nebūtų rūkoma.

7.13.      Nuomininkas privalo užtikrinti, kad palikus Transporto priemonę stovėti net ir trumpam laikui būtų išjungtos šviesos ir grotuvas, uždaryti langai, stoglangis, užrakinti visi užraktai. Nuomotojas neatsako už Nuomininko ar Naudotojo Transporto priemonėje esančių asmeninių daiktų sugadinimą, sunaikinimą ar vagystę nesilaikant šiame punkte nurodytų veiksmų

7.14.      Nuomininkams draudžiama Transporto priemonę ir (ar) bet kokią joje esančią įrangą (navigacijos, GPS ir kt.) remontuoti patiems savarankiškai ar pas bet kokius asmenis, ar bet kokiose remonto įmonėse, išskyrus tas, kurias nurodo Nuomotojas. Bet kokie Transporto priemonės remonto ar diagnostikos darbai gali būti atliekami tik juos iš anksto suderinus su Nuomotoju.

7.15.      Nuomininkas įsipareigoja neperduoti Transporto priemonės Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose nenurodytiems tretiesiems asmenims. Vairuoti Transporto priemonę gali tik asmenys nurodyti Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose.

7.16.      Transporto priemonės vagystės atveju Nuomininkas privalo nedelsiant apie tai informuoti Nuomotoją, pranešti vietos policijai ir pateikti Nuomotojui Transporto priemonės registracijos dokumentus, Transporto priemonės raktus ir apsaugos sistemos pultą (jei toks yra).

8.              Transporto priemonės naudojimo pabaiga. Elektroninis Transporto priemonės užrakinimas

8.1.         Transporto priemonės naudojimas baigiamas Nuomininkui inicijavus arba šiose Sąlygose nurodytais atvejais automatiškai atlikus Elektroninį Transporto priemonės užrakinimą.

8.2.         Pasibaigus Transporto priemonės naudojimo laikotarpiui Nuomininkas privalo Transporto priemonę iki Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose numatyto termino pristatyti į sutartą vietą. Vėluojant Transporto priemonę grąžinti ilgiau kaip 1 val. – skaičiuojamas mokestis, kuris yra numatytas Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose, už papildomą parą. Jei Transporto priemonė nėra grąžinama per 24 val. po pasibaigusio Nuomos termino, terminas nebuvo pratęstas ir nėra objektyvių priežasčių vėlavimui, Nuomotojas kreipiasi į policiją, taip pat į UAB „Ekskomisarų biuras“ ar kitą saugos tarnybą dėl Transporto priemonės vagystės ir jos suradimo bei sugrąžinimo Nuomotojui. Grąžinus Transporto priemonę ankščiau nei numatyta Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose Nuomos mokestis nėra grąžinamas.

8.3.         Baigęs naudoti Transporto priemonę Nuomininkas privalo palikti ją tokią, kokią pasiėmė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, pilnu degalų baku, taip pat sukomplektuotą ir su visais dokumentais, aksesuarais ir priedais, padėti jos užvedimo raktą ir dokumentus į tą pačią vietą, iš kurios paėmė naudojimo pradžioje (jeigu kitaip nenumatyta Nuomos sutarties specialiosiose sąlygose). Už kiekvieną šiame punkte nurodytą pažeidimą Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui 100 Eur dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. Taip pat Nuomininkas privalo nepalikti Transporto priemonėje savo daiktų ar šiukšlių. Už Nuomininko paliktus daiktus automobilyje Nuomotojas neatsako.

8.4.         Transporto priemonė turi būti palikta leistinoje vietoje, nepažeidžiat KET reikalavimų. Palikęs Transporto priemonę mokamoje stovėjimo vietoje Nuomininkas prisiima pareigą sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius, o jei tokius mokesčius būtų priverstas sumokėti Nuomotojas – ne ginčo tvarka juos kompensuoti ir sumokėti Nuomotojui 15 Eur dydžio baudą.

8.5.         Atlikęs visas aukščiau nurodytas pareigas Nuomininkas privalo inicijuoti Elektroninį Transporto priemonės užrakinimą AutocomGO mobiliojoje aplikacijoje pasirinkdamas atitinkamą komandą („Užrakinti automobilį“). Tik tinkamai įvykdžius Elektroninį Transporto priemonės užrakinimą bus laikoma, kad Nuomininkas Transporto priemonę grąžino.

8.6.         Nuomininkas sutinka, kad Transporto priemonės būklė po Transporto priemonės naudojimo pasibaigimo būtų įvertinama per dvi darbo dienas.

9.              Transporto priemonės draudimas

9.1.         Transporto priemonė yra apdrausta: privalomuoju transporto priemonės valdytojo draudimu, galiojančiu ES, EEE šalyse bei Šveicarijoje; transporto priemonių KASKO draudimu, galiojančiu visoje geografinėje Europoje; vairuotojų ir keleivių draudimu nuo nelaimingų atsitikimų autoįvykio atveju: mirties atveju 7 250 Eur; negalios atveju 15 000 Eur, pagalbos kelyje draudimu.

9.2.         Nuomininko atsakomybė draudiminio įvykio (išskyrus vagystę) atveju, yra: lengviesiems automobiliams – nuo 300 Eur iki 1 200 Eur, keleiviniams ir kroviniams mikroautobusams – 600 Eur.

9.3.         Nuomininko atsakomybė draudiminio įvykio (išskyrus vagystę) atveju, jei įvykio kaltininkas Nuomininkas, kai Transporto priemonė sugadinama nepataisomai yra: lengviesiems automobiliams – 750 Eur, keleiviniams ir krovininiams mikroautobusams – 1 000 Eur.

9.4.         Nuomininkas turi galimybę rezervuodamas arba pradėdamas naudotis Transporto priemone apdrausti savo atsakomybę „Papildomu draudimu“. Papildomas draudimas galioja, jei Nuomininkas sumoka už įsigytą papildomą draudimą ne vėliau kaip per 12 val. nuo Transporto priemonės naudojimo pradžios.

9.4.1.         Papildomas draudimas, sumažina Nuomininko atsakomybę draudiminio įvykio (išskyrus vagystę) atveju iki 0,00 Eur;

9.4.2.         Papildomas padangų ir stiklų draudimas, sumažina Nuomininko atsakomybę padangų sugadinimo ar sunaikinimo bei stiklų sugadinimo atvejais iki 0,00 Eur.

9.4.3.         Papildomas draudimas nedengia automobilio salono apgadinimų ir žalos padarytos dėl tyčinės Nuomininko veikos arba didelio neatsargumo, sugedus varikliui dėl netinkamos alyvos ir aušinimo skysčio priežiūros, taip pat degalų sistemos gedimo dėl pasibaigusio, ar netinkamo degalų naudojimo. Papildomas draudimas dengia vieno draudiminio įvykio žalą.

9.5.         Pagal draudimo sutartis draudimo išmokos mokėjimas yra siejamas ne tik su atitinkamais draudžiamaisiais įvykiais, tačiau ir su Transporto priemonės Nuomininko ir (ar) Naudotojo vykdymu atitinkamų pareigų (turėjimu teisės vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones, tinkamai naudoti Transporto priemonę, nevairuoti neblaiviems ar apsvaigusiems, laikytis paprasčiausių atsargumo reikalavimų, įvykus draudžiamajam įvykiui, imtis priemonių žalai išvengti ar užkirsti kelią žalos padidėjimui, taip pat nedelsiant pranešti apie tai kompetentingoms institucijoms ir draudimo kompanijai, pateikti teisingą informaciją ir kt.). Bet kokia rizika ir atsakomybė už neigiamas pasekmes (įskaitant, tačiau neapsiribojant draudimo išmokos nemokėjimą, sumažinimą arba subrogacinį reikalavimą), atsiradusias dėl to, kad buvo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Transporto priemonės draudimo sutarties ir taisyklių sąlygos, tenka tas sąlygas neįvykdžiusiai arba netinkamai įvykdžiusiai sutarties šaliai.

10.           Atsakomybė

10.1.      Nuomininkas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę visą tos Transporto priemonės naudojimo laikotarpį. Transporto priemonės naudojimo laikotarpiu Nuomininkui taip pat tenka ir Transporto priemonės kaip padidinto pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė.

10.2.      Nuomininkas neatsako už Transporto priemonės gedimus, kurie atsirado Transporto priemonės naudojimo laikotarpiu ir yra ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas nedelsiant apie juos informavo Nuomotoją ar AutocomGO sistemos administratorių telefonu ir vykdė jų duotus nurodymus.

10.3.      Jeigu Transporto priemonės naudojimo laikotarpiu Transporto priemonė sugenda, sugadinama, sužalojama arba prarandama (įskaitant, bet neapsiribojant, Transporto priemonės konfiskavimą kaip Nuomininko padaryto teisės pažeidimo pasekmę) arba prarandami ar sugadinami Transporto priemonės priklausiniai (pvz. užvedimo rakteliai, aparatūra ir pan.), Nuomininkas įsipareigoja atlyginti Nuomotojui padarytą žalą ir nuostolius, kiek jų nepadengė Nuomotojo gauta draudimo išmoka. Nuomininkas lieka atsakingas prieš Nuomotoją ir tokiais atvejais, kai įvykiai, dėl kurių Transporto priemone tretiesiems asmenims padaroma žala, ar žala padaroma pačiai Transporto priemonei ar ji prarandama, pripažįstami nedraudžiamaisiais arba draudimo išmoka sumažinama, išskyrus, jeigu dėl to yra Nuomotojo kaltė.

10.4.      Jeigu dėl nuo Nuomininko priklausančių aplinkybių Transporto priemonė yra konfiskuojama, sulaikoma ar netenkama bet kokių kitų teisių į ją, Nuomininkas privalo atlyginti visus dėl to Nuomotojo patirtus nuostolius. Šalys sutinka, kad bet kokios sumos (baudos, kompensacijos, atlyginimai ir pan.), Nuomotojo sumokėtos valstybei ar bet kokiems tretiesiems asmenims (teikiantiems transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir (ar) saugojimo paslaugas ir pan.) siekiant atgauti dėl nuo Nuomininko ar Naudotojo priklausančių aplinkybių sulaikytą (priverstinai nuvežtą) Transporto priemonę, yra Nuomotojo nuostoliai, kuriuos Nuomininkas įsipareigoja atlyginti. Šalys susitaria, kad pastaroji nuostata negali būti ir nebus aiškinama kaip įpareigojanti Nuomotoją bet kokias tokias sumas sumokėti.

10.5.      Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą (nuostolius), padarytus tretiesiems asmenims Transporto priemonės naudojimo laikotarpiu. Jeigu Nuomininkas netinkamai eksploatuos Transporto priemonę ar kitaip pažeis šias Sąlygas, dėl ko Nuomotojas patirs nuostolių (pvz.: mokesčių bei baudų valstybinėms institucijoms ar tretiems asmenims mokėjimu, kt.), Nuomininkas įsipareigoja juos atlyginti Nuomotojui.

10.6.      Jeigu šiose Sąlygose nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei žalą (nuostolius), kompensacijas ir kitas sumas Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pareikalavimo.

10.7.      Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui 0,08 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

11.           Netesybos

11.1.      Nuomininkas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu (įskaitant visus pratęsimus) prisiimti atsakomybę už išsinuomotą ir/arba pakaitinį automobilį (kaip už savo), susimokėti visas baudas ir padengti visas išlaidas, susijusias su kelių eismo, parkavimo ir kitų taisyklių pažeidimu.

11.2.      Neužtikrinus Sąlygų 7.3., 7.5., 7.8., 7.11., 7.14.,7.15. punkte numatytų įsipareigojimo, neatsižvelgiant į tai, ar buvo padaryta žala, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui – 300 Eur dydžio baudą.

11.3.      Sutarties pažeidimų kainos:

Nr. Sutarties pažeidimai Bauda
1 Išvažiavimas į užsienio šalį be Nuomotojo sutikimo 300 Eur
2 Rūkymas transporto priemonėje, gyvūnų gabenimas 100 Eur
3 Išpurvintas transporto priemonės salonas,kai reikalingas cheminis valymas 100 Eur
4 Išpurvintas transporto priemonės salonas 30 Eur
5 Grąžintas automobilis nepilnu kuro baku 15 Eur bauda + trūkstamo kuro kaina pagal degalų pylimo čekį
6 Netinkamo kuro užpylimas 150 Eur + pilnas kuro bakas
7 Pamesti/sugadinti/negrąžinti automobilio raktai 250 Eur
8 Negražinti automobilio dokumentai (Registr.liud., Tech.apž. lapas, draudimas) 30 Eur už kiekvieną dokumentą
9 Pamesti automobilio valstybiniai numeriai 60 Eur
10 Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimų administravimas 15 Eur
11 Draudiminių įvykių administravimas 30 Eur
12 Pavojingas ar chuliganiškas vairavimas 300 Eur
13 Padangos apgadinimas 80 Eur
14 Stiklo apgadinimas 250 Eur
15 Prarasta arba apgadinta automobilio įranga

Pagal gamintojo įvertinimą + 10%

16 Prarasta arba sugadinta papildoma įranga (GPS, WI-FI, vaikiška kėdutė)

100 Eur

11.4.      Nuomotojas atsako už šiose Sąlygoje nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Nuomininkui padarytus tiesioginius nuostolius.

12.           sąlygų galiojimas

12.1.      Nuomotojo ir Nuomininko tarpusavio teisiniams santykiams dėl konkrečios Transporto priemonės nuomos taikomos tokios sutarties sudarymo metu AutocomGO mobiliojoje aplikacijoje paskelbta galiojanti šių Sąlygų redakcija.

13.           ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

13.1.      AutocomGO sistemos administratorius renka, tvarko bei saugo šių sąlygų 4.1 ir 4.3 punktuose nurodytus Nuomininko asmens duomenis. Duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų teisinė apsaugą, numatytų reikalavimų.

13.2.      Prašymus susijusius su Nuomininko asmens duomenų tvarkymu, apsauga AutocomGO sistemos administratoriui Nuomininkas gali pateikti el. paštu: info@autocomcarrental.com, registruotu paštu arba atvykę adresu: Savanorių pr. 129, Vilnius. AutocomGO sistemos administratorius, įsitikinęs Nuomininko tapatybe, pateiks atsakymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Vieno mėnesio laikotarpį, AutocomGO sistemos administratorius gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju AutocomGO sistemos administratorius per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

13.3.      Plačiau apie Nuomininko asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą galima paskaityti Privatumo politikoje.

14.           taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka

14.1.      Šios Sąlygos yra parengtos remiantis Lietuvos Respublikos teise. Nuomos sutartims ir iš jų ar dėl jų atsirandantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2.      Ginčus, susijusius su Nuomos sutartimi, Šalys susitaria spręsti tarpusavio derybų būdu. Šalims nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio derybų būdu ginčai, tuo atveju:

14.2.1.     kai Nuomininkas yra juridinis asmuo, perduodami spręsti teismui Lietuvos Respublikoje;

14.2.2.     kai Nuomininkas yra fizinis asmuo (vartotojas), vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, ginčai visų pirma sprendžiamas ne teisminiu būdu. Nuomininkas, fizinis asmuo, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, turi raštu kreiptis į Autocom sistemos administratorių ir nurodyti savo reikalavimus. Nuomininkas pretenziją Autocom sistemos administratoriui gali pateikti el. paštu: info@autocomcarrental.com, paštu arba atvykęs adresu: Savanorių per. 129, Vilnius. AutocomGO sistemos administratorius į Nuomininko pateiktą pretenziją atsako ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Tuo atveju, jei Nuomininko netenkina AutocomGO sistemos administratoriaus atsakymas, jis turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjančią kompetentingą valstybės instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (išsami informacija pateikiama interneto adresu www.vvtat.lt) arba į teismą.

15.           BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.      AutocomGO sistemos administratorius pasilieka teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias Sąlygas, bet kuriuo metu. Sąlygų pakeitimai įsigalioja jas paskelbus AutocomGO mobiliojoje programėlėje.

Grįžti